วิสัยทัศน์ : ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สากล บริการชุมชนประทับใจ ภาคภูมิใจในทีมงาน ประสานสามัคคี
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมภาพกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
งานวันครู 16 ม.ค. 57
(คลิกที่รูป)
งานวันเด็กแห่งชาติ 16 ม.ค. 57
(คลิกที่รูป)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันลอยกระทง
(คลิกที่รูป)
งานวันแม่
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวันแม่
(คลิกที่รูป)
แห่เทียนพรรษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แห่เทียนพรรษา
(คลิกที่รูป)
ยุงลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บ้านเขาเกล็ดร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(คลิกที่รูป)
วันสุนทรภู่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันสุทรภู่
26 มิถุนายน 2556
(คลิกที่รูป)
วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2556
(คลิกที่รูป)
เลือกประธานนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน 56
(คลิกที่รูป)
วันไหว้ครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันไหว้ครู
30 พฤษภาคม 2556
(คลิกที่รูป)
ทัศนศึกษาประจำปี55
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปี 55
ทัศนศึกษาพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี

(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันไหว้ครู 14 มิถุนายน 55
(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน 55
(คลิกที่รูป)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รณรงค์ปลูกป่า
(คลิกที่รูป)
ทัศนศึกษาวัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปี 54
ทัศนศึกษาวัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

(คลิกที่รูป)
กิจกรรมวันครู55
กิจกรรม
วันครู 16 มกราคม 55

(คลิกที่รูป)
กิจกรรมวันเด็ก55
กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

(คลิกที่รูป)
กิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษา 2554

(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเรียนรู้แบบเข้าค่ายโครงงาน 2554

(คลิกที่รูป)
กิจกรรม รณรงค์เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554
(คลิกที่รูป)
การปรับสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนร่วมกัน
โดย คณะครู-นักเรียน

(คลิกที่รูป)
กิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2554

(คลิกที่รูป)
พิธีไหว้ครู ปี 2554
(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :
การอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน
ณ วัดหนองเดิ่น ต.วังตะเคียน ชัยนาท

(คลิกที่รูป)
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แปลงเกษตรมันเทศ
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยร่วมกัน
ทำแปลงเกษตรโรงเรียน
(แปลงมันเทศ)
วันเด็ก 54

กิจกรรมวันเด็กปี 54
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด ร่วมกับ
คณะอาจารย์และนักศึกษา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.
(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2553
อุทยานสัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด
(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :
โครงการเข้าค่าย ICT โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

(คลิกที่รูป)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : พี่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)สอนน้อง (โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด)
ตามโครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
(คลิกที่รูป)


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :
ผสมยาป้องกันไข้หวัด 2009 รอบสอง
(คลิกที่รูป)
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 8 ต.หนองมะโมง อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท 17120
โทร. 056-448440       webmaster@bankaogled.com      www.bankaogled.com
Webmaster : Worapong Mesilp     Admin : Nutpaksorn Mesilp   
 Last Update : 9 July, 2013